Thoroughbred Western Pleasure Sire Rankings

Rank     Points
1 AZF FAITHLESS SAM Stallion 1,050
2 AZF SHORTY NIGHT STAR Gelding 150
3 AZF WHITETAIL Stallion 0
4 AZF STARDOM Colt 0
5 AZF SHORTY STAR Gelding 0